Undervisningsmall – for dummies

Gemensam lektionsstruktur för alla lärarhjon på Beckegårdsgymnasiet.

Skolgemensam uppstart

• Läraren skall vara på plats 5 minuter innan lektionen börjar och
vara förberedd.

• Lektionsplanering med tidsangivelser för alla moment skall skrivas ned i högra (ej vänstra)
hörnet av white boarden.

• Läraren skall hälsa personligen på alla elever på ett vänligt sätt.

• Vid start av lektion ges någon form av signal, t. ex ett upprop eller
ett rop.

• Läraren ansvarar för att alla elever har fullt fokus vid uppstarten.

• Läraren genomför en klassgemensam aktivitet där läraren
återknyter till föregående lektion för att skapa sammanhang.

• Läraren skall vara lyhörd och flexibel utifrån ”varje elevs dagsform”.

• Varje lektionspass skall innehålla varierade metoder (se
förstelärarnas idébank på skolplattformen) för att öka elevernas
måluppfyllelse.

• Inför varje arbetsområde skall läraren gå igenom mål, centralt
innehåll, samt kunskapskrav, kopplade till området. Läraren
ansvarar för att eleverna inte somnar under genomgången.

• Läraren skall tala mycket tydligt och mycket långsamt under genomgångarna.

• Läraren skall säkerställa förståelse hos samtliga elever genom en
kort utvärdering eller reflektion, till exempel post-it, tummen upp,
tummen ner.

• Läraren ska ha deadlines med avstämningar och kontrollstationer
under varje lektionsmoment.

• Elever som når målen för lektionen innan utsatt tid för avslut,
skall ges uppgifter som möjliggör en fortsatt utveckling. (OBS:
särbegåvade får ej glömmas bort!)

• Läraren skall hinna med att prata med varje elev minst en gång per
lektion.

• Elever med läs- och skrivproblematik skall ha anpassat material och
anpassade uppgifter (se individuella åtgärdsprogram).

Skolgemensamt lektionsavslut
• Kort utvärdering gällande pedagogens och elevens insats. Vad var
toppen? Vad behöver förbättras? Vad vi har lärt oss? (post-it-lappar,
tummen upp, tummen ner.)

• Läraren ska påminna om läxor, prov och inlämningar, lägga ut
all information på lärplattformen samt mejla hemmen om detta
önskemål finns.

• Läraren skall avsluta lektionen vid utsatt tid på schemat.

• Läraren ska ta avsked av alla elever individuellt efter varje lektion
på ett vänligt sätt så att de vill komma tillbaka.

• Närvaron ska markeras digitalt i direkt anslutning till lektionen.

• Läraren ansvarar för att kontakta hemmet om eleven är under 18
år och frånvarat från lektionen utan giltigt skäl. Detta skall göras i
direkt anslutning till lektionen.